Contactează-ne

Regulament campanie de reducere 30% la betonul pompabil

Informații generale

Organizatorul campaniei Campania promoțională „30% reducere la betonul pompabil” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de Balastiera Mihăiești S.R.L cu sediul profesional în Ciceu Mihăiești, str. Morii, nr. 92 B, înregistrată la ORC Cluj-Napoca sub nr. J06/473010, reprezentată prin Ștefan Scurtu , având funcția de Administrator.

Promoția se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca orice astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării acestora în vigoare, pe site-ul www.balastieramihaiesti.ro.

Temeiul legal

Campania este organizată conform prevederilor legale privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Perioada de desfășurare a campaniei și locațiile participante

Perioada: 1 – 23 Decembrie 2022
Locații:
Județul Bistrița- Năsăud, Bistrița, Cartier Viișoara nr. 158 C.

Dreptul de participare

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie, persoanele fizice sau juridice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani (denumite în continuare, individual, „Participantul” și, în mod colectiv, „Participanții”) și care vor plasa cel puțin o comandă care se va concretiza în vânzare cu bon fiscal sau factură fiscală, indiferent de valoare, în perioada inclusiv 01- 23 Decembrie 2022 inclusiv din categoria produselor înscrise în campanie. Articolele din campanie sunt disponibile în limita stocurilor.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Prin participarea la această Campanie Participanții acceptă, în mod expres, introducerea datelor lor în baza de date a Organizatorului.

Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane: angajați ai Organizatorului.

Mecanism acordare al reducerii

Pentru a participa la această campanie, orice persoană trebuie să îndeplinească în mod concomitent următoarele condiții:

 • să îndeplinească dreptul de participare, conform prezentului Regulament.
 • să plaseze cel puțin o comandă și să achiziționeze cu bon fiscal sau factură fiscală, în perioada 01-23.12.2022 inclusiv, indiferent de valoare.
 • să pună la dispoziția personalului de vânzări, reprezentant al Organizatorului, datele solicitate: Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa, E-mail, CNP.
 • să declare că toate informațiile pe care le furnizează în momentul înscrierii la Campanie sunt reale și corecte.
 • Avantaje garantate: discount-uri de 30% (în limita stocului disponibil).

Regulamentul campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului, începând cu data de 01.12.2022 inclusiv. Regulamentul este disponibil și pe site-ul www.balastieramihaiesti.ro/regulament-campanie . Prin participarea la „Black Friday 2022” participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament. Orice persoană poate solicita o copie a Regulamentului la sediul Organizatorului.

Responsabilitatea

Organizatorul va acorda discount-ul din promoție Participantului care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că, participantul nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce ar fi revenit câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant.

Organizatorul, și toate societățile implicate în organizarea Campaniei sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din concurs a respectivei persoane. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Confidențialitatea datelor

Participarea la această Campanie prezumă cunoașterea regulamentului și acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.
Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform legii următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege.
 • dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Beneficiar.
 • dreptul de intervenție asupra datelor – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
  • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
  • c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) și lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului/ operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere și de a obține: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrării de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum și competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit a).
 • dreptul de a se adresa justiției – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

La cererea oricărui participant, Organizatorul, va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus.

Prin participarea la Campanie, participanții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate, să intre în baza de date a Organizatorului. Participanții pot să primească pe viitor materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS etc.) din partea Beneficiarului în oricare din urmatoarele scopuri:

 • Organizarea prezentei campanii;
 • Informarea consumatorilor și potențialilor consumatori ai produselor Organizatorului, prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, poștă, etc.) despre promoția actuală și despre acțiunile desfășurate în viitor;
 • Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor Organizatorului.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului scriind pe adresa: office@balastieramihaiesti.ro.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea campaniei.

Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Reclamații și litigii

Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, într-un termen de 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Bistrita.

Completează datele de mai jos
și te sunăm noi pentru detalii.

Completează datele de mai jos
și te sunăm noi pentru detalii.